Privātuma Politika

Personas datu apstrādes paziņojums apmeklētājiem un klientiem, sadarbības partneriem, piegādātājiem, kā arī to kontaktpersonām

Šī paziņojuma mērķis ir nodrošināt mūsu veiktās personas datu apstrādes pārredzamību, informēt Jūs par mūsu veikto personas datu apstrādi, tās nolūkiem un tiesisko pamatu, kā arī sniegt Jums informāciju par Jūsu tiesībām un to izmantošanas iespējām.   
Šī ir Personas datu apstrādes paziņojuma aktuālā redakcija, kas stājas spēkā 2018.gada 25.maijā. Mums ir tiesības veikt grozījumus un pēc nepieciešamības papildināt šo paziņojumu. 

1. Personas datu apstrādes pārzinis

Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “Skonto Plan Ltd” (turpmāk tekstā – Uzņēmums), Reģistrācijas Nr.: 40003079615, juridiskā adrese: Rūpniecības iela 6, Tukums , LV-3101
Kontaktinformācija: Tālruņa Nr. +371 63165100, E-pasta adrese: skontoplan@skontoplan.lv 

2. Personas datu apstrādes nolūki un tiesiskais pamats

Mēs nodrošinām godīgu un likumīgu personas datu apstrādi, apstrādājot Jūsu personas datus tikai konkrētiem, iepriekš noteiktiem nolūkiem, un pastāvot atbilstošam tiesiskajam pamatam. Mēs veicam Jūsu personas datu apstrādi šādiem nolūkiem:

2.1. Līguma noslēgšanai un izpildei

Lai noslēgtu un izpildītu noteikta veida līgumus (par projekta izpildi, par preču vai pakalpojumu nodrošināšanu, sadarbības līgumus, piegādes līgumus), mums nepieciešams apstrādāt šādus personas datus: klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, amats, e-pasts, tālruņa numurs, adrese); norēķinu veikšanai nepieciešamo informāciju (piemēram, konta numurs). Līguma noslēgšanas un izpildes gaitā mēs apstrādājam arī cita veida informāciju, ko mums sniedzis klients, sadarbības partneris vai piegādātājs (piemēram,  jebkāda līgumā ietvertā informācija vai pirms līguma noslēgšanas sniegtā informācija par pieredzi, veiktajiem darbiem un izpildītajiem pasūtījumiem).  
Šī nolūka ietvaros mums ir nepieciešams apstrādāt arī klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersonu datus: identifikācijas datus (piemēram, vārds, uzvārds, noteiktos gadījumos arī – personas kods); kontaktinformāciju saziņai (piemēram, amats, e-pasts, tālruņa numurs, darba vietas adrese), kā arī kontaktpersonas identifikācijas dokumenta informāciju gadījumos, kad veicam aviobiļešu iegādi un apmaksu kontaktpersonai. 
Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos dokumentus uzglabājam pierādījumu nodrošināšanai iespējamo prasījumu gadījumā, kā arī, lai izpildītu uz mums attiecināmu juridisku pienākumu glabāt noteikta veida dokumentus.  

Šo datu apstrādes galvenie tiesiskie pamati ir:

  • apstrāde vajadzīga pasākumu veikšanai pirms līguma noslēgšanas un līguma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas1 6.panta 1. punkta b apakšpunkts);
  • juridiska pienākuma izpildei (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts) – piemēram, likuma “Par grāmatvedību” prasību izpildei;
  • pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6.panta 1. punkta f apakšpunkts).

2.2. Darba drošībai un veselības aizsardzībai

Šī nolūka ietvaros, lai izpildītu Darba aizsardzības likuma un Ministru kabineta noteikumu Nr.749 “Apmācības kārtība darba aizsardzības jautājumos”, mums ir pienākums nodrošināt apmācību un instruktāžu darba aizsardzības jautājumos tām personām, kas Uzņēmuma teritorijā veiks noteiktus darbus, kā arī dokumentēt šādas apmācības veikšanu.
Lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības darba drošības jomā, mums nepieciešams apstrādāt šādus personas datus – apmeklētāja (pakalpojumu sniedzēja pārstāvja vai nodarbinātā, kurš veiks darbus Uzņēmuma teritorijā) vārds, uzvārds, personas kods, amats, profesija, informācija par to, kad un kādu apmācību vai instruktāžu izgājis, paraksts. 
Šo datu apstrādes galvenais tiesiskais pamats ir:

  • juridiska pienākuma izpilde (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta c apakšpunkts).

2.3. Drošības nodrošināšanai, mantisko interešu apdraudējuma novēršanai un citu būtisku Uzņēmuma vai trešo personu leģitīmo interešu nodrošināšanai

Šī nolūka ietvaros mēs veicam mūsu teritorijas videonovērošanu Rūpniecības ielā 6, Tukumā. Videonovērošanas mērķis ir noziedzīgu nodarījumu novēršana vai atklāšana saistībā ar Uzņēmuma īpašuma aizsardzību un personu (apmeklētāju un darbinieku) īpašuma aizsardzību. Veicot videonovērošanu, notiek šāda Jūsu personas datu apstrāde – attēls (izskats), uzvedība, atrašanās vieta un laiks. Videonovērošanas gaitā iegūtie dati netiek izmantoti nekā citādi, kā vien noziedzīgu nodarījumu novēršanai vai atklāšanai. 
Savu leģitīmo interešu nodrošināšanai mēs uzskaitām personu iekļūšanu teritorijā (Rūpniecības iela 6, Tukums). Lai Uzņēmumā nodrošinātu caurlaižu režīmu, apmeklētājiem tiek izsniegtas caurlaides, par ko tiek veikti ieraksti  apmeklētāju reģistrācijas žurnālā. Caurlaižu režīma nodrošināšanai mēs apstrādājam apmeklētāja identifikācijas datus (vārds, uzvārds), kā arī datus par apmeklējumu – apmeklējuma datums un laiks.
Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

  • pārziņa  un trešo personu leģitīmo interešu ievērošana (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).

2.4. Uzņēmuma atpazīstamības veicināšanai

Šī nolūka ietvaros Uzņēmums organizē pasākumus saviem Klientiem. Lai veicinātu Uzņēmuma atpazīstamību, pasākuma gaita tiek fotografēta un/vai filmēta un iegūtie fotoattēli un/vai videomateriāli var tikt publicēti sociālajos tīklos, par ko klienti un to kontaktpersonas tiek informētas pirms attiecīgā pasākuma, saņemot ielūgumu uz pasākumu. Iegūtie materiāli var saturēt šādus personas datus: klientu un kontaktpersonu attēls, uzvedība, atrašanās vieta un laiks. 
Šo datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

  • pārziņa  leģitīmās intereses (Vispārīgās datu aizsardzības regulas 6. panta 1. punkta f apakšpunkts).
3. Kādā veidā mēs saņemam Jūsu personas datus un kādēļ Jums ir jāsniedz savi personas dati?

Jūsu personas datus mēs saņemam, galvenokārt no Jums – no Jūsu iesniegtās vizītkartes, iesūtītā e-pasta, līguma vai rēķina. Ja esat  klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja kontaktpersona, tad Jūsu personas datus iegūstam no Jums vai no klienta, sadarbības partnera vai piegādātāja mums iesūtītā līguma, rēķina vai piegādes dokumenta. 
Noteiktos gadījumos, kad apmeklējat mūsu ražotni, Jūsu personas datus iegūstam arī veicot videonovērošanu, ja esat iekļuvis videonovērošanas kameras zonā, kā arī kontrolējot piekļuvi teritorijai no piekļuves kontroles sistēmām, piemēram, caurlaižu reģistrācijas sistēmas. 
Personas datus iegūstam arī veicot filmēšanu un/vai fotografēšanu mūsu rīkotajos pasākumos, pirms pasākuma informējot, ka pasākuma gaita un norise var tikt filmēta un/vai fotografēta. 
Noteikta veida datu iegūšana mums ir nepieciešama līguma noslēgšanai un izpildei, uz Uzņēmumu attiecināmu juridisku pienākumu izpildei, kā arī lai īstenotu Uzņēmuma leģitīmās intereses. Ja mums datu iegūšana ir nepieciešama iepriekš norādītajiem nolūkiem, datu nesniegšana var apdraudēt līguma slēgšanu un izpildi, kā arī no darījuma attiecībām izrietošo juridisko pienākumu izpildi un Uzņēmuma tiesību īstenošanu. Ja dati nebūs nepieciešami obligāti, bet to sniegšana varētu palīdzēt uzlabot mūsu sadarbību, pirms datu ievākšanas mēs norādīsim, ka datu sniegšana ir brīvprātīga. 

4. Kam ir pieejami Jūsu personas dati?

Mēs apstrādājam Jūsu personas datus atbilstoši piemērojamiem tiesību aktiem un nododam personas datus citām personām tikai gadījumos, kad pastāv atbilstošs tiesiskais pamats personas datu nodošanai. 
Jūsu personas datiem atkarībā no personas datu veida pēc nepieciešamības, varētu piekļūt:

  • mūsu darbinieki vai tieši pilnvarotās personas, kam šī informācija ir nepieciešama darba pienākumu vai deleģēto uzdevumu veikšanai, piemēram, finanšu daļas darbinieki, par konkrētā līguma izpildi atbildīgie darbinieki, tai skaitā mūsu kontaktpersonas, ko esam norādījuši līgumā, struktūrvienību vadītāji, valdes locekļi,  juristi; 
  • personas datu apstrādātāji atbilstoši to sniegtajiem pakalpojumiem, saskaņā ar rakstveidā noslēgtu līgumu un tikai nepieciešamā apjomā, piemēram, grāmatvedības pakalpojumu sniedzēji, auditori, finanšu vadības un juridiskie konsultanti, apsardzes pakalpojumu nodrošinātājs, citas personas, kuras ir saistītas ar pakalpojumu sniegšanu Uzņēmumam; 
  • kontrolējošās un tiesībaizsardzības institūcijas pēc to pamatota pieprasījuma tiesību aktos noteiktos gadījumos;
  • atsevišķos gadījumos trešās personas attiecībā uz publicētām fotogrāfijām un video no Uzņēmuma organizētiem pasākumiem.
5. Vai Jūsu personas dati tiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm?

Jūsu personas dati netiek sūtīti ārpus Eiropas Savienības (ES) vai Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ) valstīm.

6. Vai Jūsu personas dati tiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā?

Jūsu personas dati netiek izmantoti automatizētu lēmumu pieņemšanā.

7. Kā tiek noteikts laikposms  Jūsu personas datu glabāšanai?

Ar līguma noslēgšanu un izpildi saistītos personas datus mēs glabāsim tik ilgi, kamēr būs spēkā noslēgtais līgums un noteiktu laikposmu pēc tam: 
1) lai izpildītu tiesību aktos paredzētās prasības noteikta veida dokumentu glabāšanas termiņiem, piemēram, likumā „Par grāmatvedību” ir noteikts, ka attaisnojuma dokumenti jāglabā līdz dienai, kad tie nepieciešami, lai konstatētu katra saimnieciskā darījuma sākumu un izsekotu tā norisei, bet ne mazāk kā 5 gadus ;
2) lai nodrošinātu iespēju pierādīt savu saistību izpildi vai prasīt otras puses saistību izpildi, atbilstoši darījuma veidam un normatīvajos aktos noteiktajiem prasījuma noilguma termiņam – 3 vai 10 gadus. 
Videonovērošanas ierakstus mēs glabāsim 2 mēnešus, lai nodrošinātu pierādījumus incidenta konstatēšanas gadījumā un atklātu iespējamos noziedzīgos nodarījumus. Mārketinga aktivitāšu ietvaros apstrādātos datus mēs glabāsim 2 gadus pēc attiecīgā pasākuma un veiksim datu dzēšanu pēc 2 gadu termiņa. 

8. Jūsu tiesības

Saskaņā ar Vispārīgās datu aizsardzības regulas noteikumiem Jums ir tiesības piekļūt saviem personas datiem, kas ir mūsu rīcībā, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu, iebilst pret Jūsu datu apstrādi, kā arī tiesības uz datu pārnesamību Vispārīgā datu aizsardzības regulā noteiktajos gadījumos un kārtībā. 
Jūs varat arī iebilst pret Jūsu personas datu apstrādi, ja personas datu apstrāde ir balstīta uz leģitīmām interesēm.
Mēs cienām šīs Jūsu tiesības piekļūt saviem personas datiem un tos kontrolēt, tāpēc, Jūsu pieprasījuma saņemšanas gadījumā, mēs uz to atbildēsim normatīvajos aktos noteiktajos termiņos, un, ja būs iespējams tad attiecīgi labosim vai dzēsīsim Jūsu personas datus.
Jūs varat iegūt informāciju par pie mums esošiem Jūsu personas datiem vai realizēt citas savas datu subjekta tiesības, kādā no sekojošiem veidiem:
1) iesniedzot attiecīgu iesniegumu klātienē un identificējot sevi mūsu birojā pēc adreses: 
SIA “Skonto Plan Ltd”, Rūpniecības iela 6, Tukums, LV-3101 (vai Jūrkalnes iela 15/25, 3.stāvs, Rīga, LV-1046),  katru darba dienu no plkst. 8:00 līdz 17:00;
2) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to mums pa pastu uz sekojošu adresi: SIA “Skonto Plan Ltd”, Rūpniecības iela 6, Tukums , LV-3101;
3) iesniedzot attiecīgu iesniegumu, nosūtot to uz mūsu e-pastu: datu.aizsardziba@skontoplan.lv,  parakstot iesniegumu ar drošu elektronisko parakstu.
Saņemot Jūsu iesniegumu mēs izvērtēsim tā saturu un Jūsu identificēšanas iespēju, un atkarībā no attiecīgas situācijas paturam iespēju lūgt Jūs papildus sevi identificēt, lai nodrošinātu Jūsu datu drošību un izpaušanu attiecīgai personai.

9. Kur vērsties Jūsu tiesību aizsardzības nodrošināšanai?

Ja Jums rodas pretenzijas saistībā ar mūsu veikto personas datu apstrādi, aicinām vispirms sazināties ar mums, lai risinātu situāciju. Ja uzskatāt, ka Jūsu tiesības personas datu aizsardzības jomā ir aizskartas, Jums ir tiesības iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai.

1-  EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)